LGR11

Vad står det egentligen i de nya styrdokumenten?

Styrdokumenten inleds med kapitel 1 och 2 som ska genomsyra all verksamhet i skolan. Dessa kapitel är ganska lika LPO94 men behöver läsas och tolkas igen tillsammans med de nya kursplanerna. Skrivningen om entreprenörskap har tillkommit som ett viktigt stycke och kommer att kunna få stor påverkan på hur elevernas vardag i skolan kommer att se ut i framtiden.

Kursplanerna som sedan följer består av tre delar; syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Dessa ska läsas mot bakgrund av de inledande kapitlen. Målen för varje ämne finner man i syftesdelen. I grundskolan, till skillnad från gymnasieskolan, är alla mål uttryckta som förmågor. Det räcker inte med faktakunskaper utan faktakunskaperna ska kunna användas för att till exempel analysera, diskutera eller ställa frågor om ämnet.
I det centrala innehållet specificeras vad man ska arbeta med i respektive ämne men det centrala innehållet ska inte ses som en avprickningslista. Det är inte målet för undervisningen utan snarare medlet som ska användas för att nå de mål som specificeras i syftesdelen. Vad som ska bedömas finns sedan framskrivet i kunskapskraven och där blir det tydligt att man måste läsa syftestexten och det centrala innehållet som en helhet för att få möjlighet att bedöma det som står i kunskapskraven.
De nya styrdokumenten kommer att ställa stora krav på förändring av skolans arbetssätt för att möjliggöra för eleverna att nå målen men också för att skapa situationer i klassrummet där kvalitén på elevernas förmågor kan bedömas.

I mitt arbete med att handleda lärare som planerat sin undervisning utifrån de nya styrdokumenten har det blivit tydligt för mig att det är lätt att gå fel i implementeringsarbetet. Många lärare lägger för stort fokus vid det centrala innehållet och försvårar därmed för eleven att nå målen men försvårar också möjligheten att bedöma det kunskapskraven tar upp. Att förstå hur man ska läsa och tolka LGR11 kräver mycket arbete av lärare och rektorer och kan vara tidsödande. Jag kan genom en introduktionsföreläsning hjälpa till så att ni börjar detta arbete med att gå åt ”rätt” håll. Jag har varit i flera kommuner och träffat lärare och rektorer och föreläst om LGR11. Många deltagare beskriver att de fått en ökad förståelse för styrdokumenten redan efter en timmes föreläsning.